16
ก.พ.

[16.2.2564] ประกาศจากทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ปรับเปลี่ยนเวลาบริการยื่นเรื่องและขอรับเอกสารคืนด้านการกงสุลเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
แหล่งที่มา : https://origin-www.roc-taiwan.org/th_th/post/2344.html