02-579-1068      tecthailand1@gmail.com      TEC      Youtube      twitter      Instagram

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย
(Taiwan Education Center, Thailand)

ภายใต้โครงการการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้เสนอ โครงการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันขึ้นในต่างประเทศ โดยแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยขึ้นมา 2 แห่ง คือศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) และศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง (National Chung Hsing University) ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology) ได้เข้ามาดูแลศูนย์ ฯ ในประเทศไทยทั้ง 2 แห่ง โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่ม 1 แห่ง และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในภาคใต้เพิ่มอีก 1 แห่ง ปัจจุบันจึงมีศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งที่ตั้งสำนักงานมีดังนี้

  • สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สำนักงานภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภารกิจและหน้าที่

1.ด้านการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น และโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น ให้คำแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาเรียน การสมัครทุนการศึกษา การเตรียมเอกสาร และวิธีการรับรองเอกสารสำคัญเพื่อใช้ยื่นสมัครเรียน

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไต้หวัน

เพื่อให้นักเรียนไทยได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

3. ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เรียนรู้จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

4. ด้านการส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อีกทั้งดำเนินการจัดกิจกรรม “นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน” ขึ้นทุกปี เพื่อความสะดวกแก่ผู้สนใจในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

5.ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนตัวเต็ม เช่น ภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนระดับกลาง การอ่านและเขียนภาษาจีน เป็นต้น ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

6. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL