25
ม.ค.

【25.1.2565】ทุน MOE ระดับปริญญา — 2022 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students

📢 ประกาศการเปิดรับสมัครทุน
ทุน MOE ระดับปริญญา 2022 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students
⭐️ หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
⭐️ ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565
⭐️ รายละเอียดทุน:
✅ จำนวนทุน: 18 ทุน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
✅ ค่าเล่าเรียน: เทอมละ 40,000 NTD(หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง)
✅ เงินสนับสนุนรายเดือน:- ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD- ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD
✅ ระยะเวลาการรับทุน:- ระดับปริญญาตรี 4 ปี- ระดับปริญญาโท 2 ปี- ระดับปริญญาเอก 4 ปี
🔴 ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 4.0
🔴 คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:- หลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน ใช้ผลสอบ TOCFL Level 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) ยื่นสมัครทุน- สำหรับหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ใช้ผลสอบ TOEFL ITP 550 (CBT 213 หรือ IBT 79), IELTS 6.0 หรือ TOEIC 750 ขึ้นไป ยื่นสมัครทุน
⭐️ ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:
ฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/4603.html
ฉบับภาษาจีน: https://www.roc-taiwan.org/th/post/15524.html
⭐️ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติม:https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2022/01/List-of-Universities-and-Colleges-Providing-Tuition-Miscellaneous-Expense-Discounts-for-MOE-Taiwan-Scholarship-Recipients.pdf
⭐️ หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน:https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2022/01/List-of-Universities-and-Colleges-Providing-Degree-Programs-Taught-in-English.pdf
⭐️ การจัดส่งเอกสารสมัครทุนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถเลือกจัดส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง
1. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
2. เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง โดยฝากเอกสารไว้ที่ป้อม รปภ. หน้าสำนักงาน ฯ
*** ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร *** สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
⭐️ หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203Email: tecthailand168@gmail.comLINE: @TTedu
🔴 หมายเหตุ
1. หลักสูตรปริญญาร่วมไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้นโปรดตรวจสอบลักษณะหลักสูตรก่อนดำเนินการสมัคร
2. สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติมนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนการสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการสมัคร