03
ม.ค.

【3.1.2566】ทุน ICDF ประจำปี 2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ทุน ICDF ประจำปี 2023 ทุนฟรี ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หลังเรียนจบ อัพเดทข้อมูลหลักสูตร เอกสารการสมัครทุน ICDF ปี 2023 กันได้แล้วค่ะ (ประเทศไทยสมัครได้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น)

🟢 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2023

🟢 รายละเอียดทุนสนับสนุน
✔️ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class tickets)
✔️ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
✔️ค่าเล่าเรียนและหน่วยกิต
✔️ค่าประกันสุขภาพ
✔️ค่าหนังสือเรียน
✔️เงินสนับสนุนรายเดือน: – ปริญญาโท เดือนละ NT$15,000 – ปริญญาเอก เดือนละ NT$17,000

🟢 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปี 2023 (All programs are taught in English)
✔️ ปริญญาเอก
1. National Pingtung University of Science and Technology Ph.D. Program in Tropical Agriculture
2. National Yang Ming Chiao Tung University Ph. D. Program in International Health
3. Taipei Medical University Ph.D. Program in Global Health and Health Security
✔️ ปริญญาโท
1. National Pingtung University of Science and Technology Master Program in Tropical Agriculture
2. National Chengchi University International Master of Business Administration (IMBA)
3. National Chengchi University International Master’s Program in International Studies in College of International Affairs
4. National Tsing Hua University International Master of Business Administration in Technology Management
5. National Tsing Hua University International Master Program in Information Systems and Applications
6. National Taiwan Normal University Graduate Institute of International Human Resource Development (IHRD)
7. National Yang Ming Chiao Tung University Master’s Program in International Health
8. National Taiwan Ocean University International Master Program in Aquaculture Technology and Management
9. National Central University Master of Science Program in Remote Sensing Science and Technology
10. Kun Shan University International Master Program on Mechatronics Automation Engineering and Management
11. National Sun Yat-sen University International Master’s Program in Electric Power Engineering (IMEPE)
12. Yuan Ze University International Master’s Program in Industrial Engineering and Management
13. National Taiwan University International Master’s Program in Agricultural Economics
14. National Cheng Kung University International Master Program in Civil Engineering and Management (ICEM)
15. National Cheng Kung University International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management Action and Management 16. Ming Chuan University MBA Program of International Business and Trade 17. Taipei Medical University International Master’s Program in Health Care Administration
18. Taipei National University of the Arts International Master of the Arts Program in Cultural and Creative Industries (IMCCI)
19. National Chung Hsing University International Master Program of Agriculture (IMPA)
20. National Chung Cheng University – Master in Educational Leadership and Management Development – E-Learning Master Program of Education and School Leadership
21. National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism International Master’s Program of Tourism and Hospitality (IMTH)

🟢 ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF และสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุนให้เรียบร้อย โดยยื่นเอกสารตามที่หลักสูตรกำหนด (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 10-13)
2. หลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF เรียบร้อยแล้ว ปริ้นออกมาเซ็นชื่อ พร้อมแนบเอกสารที่ทุนกำหนดมาให้ครบ (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 15-16) ทั้งนี้จะแนบเอกสารการสมัครกับหลักสูตรเป็นเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ หลังจากนั้นส่งเอกสารไปที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

🟢 คู่มือการรับสมัคร https://www.icdf.org.tw/wSite/DownloadFile?type=attach&file=f1672196087278.pdf&realname=2023+TaiwanICDF+Scholarship+Application+Guidebook.pdf

🟢 เว็บไซต์ ICDF https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12505&ctNode=31562&mp=2#aC