28
ต.ค.

【28.10.2564】โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน (ออนไลน์) ปี 2021 จัดโดย Chinese Language Center, National Cheng Kung University

—【2021 海外華師教師線上培訓營 】
—-โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน (ออนไลน์) ปี 2021 จัดโดย Chinese Language Center, National Cheng Kung University
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2564
วันและเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ 08:00-11:00, 12:30-15:30 น. (ประเทศไทย) จำนวน 21 ชั่วโมง (งดเรียนวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม)
ช่องทางการเรียน: ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าเรียน: 50 คน
ลงทะเบียน: https://forms.gle/YNoTrNSq6DvFz6cU9
*** หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16:00 หรือเมื่อครบจำนวนผู้เรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. คุณครูหรืออาจารย์ภาษาจีน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกหลักสูตรภาษาจีนหรือจีนประยุกต์
3. ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนครึ่งปีขึ้นไป พร้อมแสดงหลักฐาน