16
ม.ค.

【16.1.2566】 ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 — 2023 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students

— ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 — 2023 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students
⭐️ หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
⭐️ ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566
⭐️ รายละเอียดทุน:
✅ จำนวนทุน: 18 ทุน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
✅ ค่าเล่าเรียน: เทอมละ 40,000 NTD (หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง)
✅ เงินสนับสนุนรายเดือน: – ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD – ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD
✅ ระยะเวลาการรับทุน: – ระดับปริญญาตรี 4 ปี – ระดับปริญญาโท 2 ปี – ระดับปริญญาเอก 4 ปี

🔴 ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน: สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 4.0
⭐️ระเบียบทุนฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2023/01/2023_Taiwan_Scholarship_Directions__for_Thai_Students.pdf
⭐️ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติม: https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2023/01/Universities_and_Colleges_Providing_Tuition___Miscellaneous_Expense_Discounts_for_MOE_Taiwan_Scholarship_Recipients_202.pdf
⭐️ หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ปี 2566: https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2023/01/List_of_Universities_and_Colleges_Providing_Degree_Programs_Taught_in_English_for_Taiwan_Scholarship_Recipients_2023_.pdf

🔴รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร:: https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/5485.html

🔴 หมายเหตุ
1. หลักสูตรปริญญาร่วมไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้นโปรดตรวจสอบลักษณะหลักสูตรก่อนดำเนินการสมัคร
2. สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติมนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนการสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการสมัคร
3. หลักสูตรใดที่ระบุว่ามีวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเพียงพอให้เลือกเรียนจนจบการศึกษา ทั้งนี้จะต้องแนบคะแนนภาษาจีน TOCFL ระดับ 3ขึ้นไป ในการยื่นด้วย